Lược Giải Kinh Hoa NghiêmHT. Thích Trí Quảng

Lời Tựa Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm 9. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Thắng Nhiệt Bà-la-môn
CHƯƠNG I - Lịch Sử Kinh Hoa Nghiêm - I - Khái Niệm Về Lịch Sử Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Thắng Nhiệt Bà-la-môn
II. Lịch Sử Truyền Thừa Và Phát Triển Kinh Hoa Nghiêm 10. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Từ Hạnh Đồng Nữ
III. Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 11. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Thiện Kiến Tỳ Kheo
CHƯƠNG II - Quan Niệm Về Đức Phật Theo Kinh Hoa Nghiêm - I. Quan Niệm Về Đức Phật Trong Thời Kỳ Phật Giáo Nguyên Thủy 12. Thiện TàI Đồng Tử Cầu Đạo Với Tự Tại Chủ Đồng Tử
II. Quan Niệm Về Đức Phật Theo Đại Thừa Phật Giáo 13. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Cụ Túc Ưu Bà Di
III. Quan Niệm Về Đức Phật Theo Hoa Nghiêm 14. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Cư Sĩ Minh Trí
CHƯƠNG III - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM 15. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Trưởng Giả Pháp Bửu Kế
CHƯƠNG IV - BỒ TÁT ĐẠO - I. Bồ Tát Thập Tín 16. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Trưởng Giả Phổ Nhãn
II - Bồ Tát Thập Trụ 17. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Vua Vô Yểm Túc
III - Bồ Tát Thập Hạnh 18. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Vua Đại Quang
IV - Bồ Tát Thập Hồi Hướng 19. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Bất Động Ưu Bà Di
V - Bồ Tát Thập Địa hay Thập Thánh 20.Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Biến Hành Ngoại Đạo
VI - Bồ Tát Thập Định 21. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Trưởng Giả Ưu Bát La Hoa
VII - Bồ Tát Thập Thông 22. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Thuyền Trưởng Bà Thi La
VIII - Bồ Tát Thập Nhẫn 23. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Vô Thượng Thắng hay Di Lặc Bồ Tát
CHƯƠNG V-PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI 24. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân
1. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Đức Vân Tỳ Kheo 25. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Bà Tu Mật Đa Nữ
2. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Hải Vân Tỳ Kheo 26. Thiện Tài Đồng Tử Cẩu Đạo Với Cư Sĩ Tỳ Sắc Chi La
3. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Thiện Trụ Tỳ Kheo 27. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Bồ Tát Quán Tự Tại
4. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Di Già 28. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Bồ Tát Chánh Thu
5. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Trưởng Giả Giải Thoát 29. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Chủ Dạ Thần Đại Thiên
6. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Hải Tràng Tỳ Kheo 30. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Địa Thần An Trụ
7. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Hưu Xã Ưu Bà Di 31.Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để
8. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Tiên Nhân Tỳ Mục Cù Sa 32. Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo Với Dạ Thần Khai Phu Nhứt Thiết Thọ Hoa Và Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Nhứt Thiết Chúng Sanh
^ Back to Top