Hai Mươi Mùa An Cư (Quyển 1B)HT. Thích Trí Quảng

Phật Giáo Nam Tông Sự gắn bó giữa Tăng Ni và Phật tử là điều cần thiết
Tất Cả Các Pháp Môn Đều Là Phật Pháp Nhận Ra Con Người Thực Của Mình Để Tiến Tu
Ngộ Tánh Khởi Tu Thầy Hiền, Bạn Tốt Là Yếu Tố Quyết Định Mọi Thành Công
Theo Dấu Chân Phật Ý Nghĩa Hồng Danh Sám Hối
Thúc Liễm Thân Tâm, Trau Dồi Giới Đức Đoạn Phiền Não - Tâm Bình An
Những Khởi Sắc Của Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng Giàu Đạo Đức, Giàu Tuệ Giác
Trau Dồi Giới Đức, Phát Triển Tuệ Lực Giới Đức Pháp Thân
Tu Đúng Pháp An Trụ Tịch Diệt Tướng
Tâm Đức Và Tuệ Đức Lắng Tâm, Tịnh Niệm
An Cư Là Tịnh Hóa Thân Tâm Nghĩ Đến Việc Tốt, Làm Việc Tốt, Tâm Thanh Tịnh
An Trú Bây Giờ Và Ở Đây Ngũ Ấm Ma Trong Chúng Ta
Tăng Trưởng Đạo Lực Phát Huy Đạo Lực
Đi Theo Dấu Chân Phật Và Các Bật Tiền Nhân Sống Trong Tỉnh Giác
Tâm Là Diệu Pháp, Thân Là Liên Hoa Tấm Gương Sáng Của Tổ Huệ Đăng
Tu Là Chuyển Nghiệp Thể Nghiệm Tinh Ba Của Phật Pháp
Thúc Liễm Thân Tâm, Trau Dồi Giới Đức, Siêng Tu Tam Vô Lậu Học. Thỏa Hiệp Với Thân, Với Bạn Đồng Tu Và Xã Hội
Nương Lực Phổ Hiền Bồ Tát Để Tiến Tu Thức Ăn Tinh Thần Của Người Tu
Sống Vô Ngã Vị Tha Thực Tu, Cảm Hóa Được Chư Thiên Và Quần Chúng
Trí Tuệ Và Đạo Đức Là Sức Mạnh Của Người Tu Trang Bị Tâm Quan Âm, Hạnh Quan Âm Sẽ Nhận Được Lực Gia Bị Của Quan Âm
Tinh Thần Tùy Duyên Và Bất Biến Trau Dồi Giới Đức, Siêng Tu Tam Vô Lậu Học
Làm Cho Đất Nước Cũng Là Làm Cho Phật Giáo Tu Bồi Cội Phúc
Bình Thường Tâm Thị Đạo Và Ngôi Chùa Tâm Linh Tùy Duyên
Học Hiểu Giáo Lý Đúng Đắng Và Ứng Dụng Có Hiệu Quả Vào Cuộc Sống Tu Hành Công Đức Của Mắt Và Tai Theo Kinh Pháp Hoa
Phát Huy Đạo Đức Và Trí Tuệ Làm Đẹp Cho Đạo Tốt Cho Đời Ý Nghĩa Nhà Lửa Tam Giới Trong Kinh Pháp Hoa
Ngủ Trong Tỉnh Thức Ý Nghĩa Phương Tiện Trong Kinh Pháp Hoa
^ Back to Top